Algemene voorwaarden

KAMPS DE WILD B.V. – KVK: 09003545

DEEL A: ALGEMEEN

1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op iedere aanbieding gedaan en overeenkomst gesloten door Kamps de Wild B.V. (“Kamps de Wild”) en haar contractpartij (“Afnemer”).

1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit de volgende delen:

 • Deel A: Algemeen;
 • Deel B: Huur

1.3 Deel A is op elke overeenkomst van toepassing. Deel B is van toepassing wanneer er sprake is van huur.

1.4 Wanneer sprake is van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in een overeenkomst en het bepaalde in deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst. Is er sprake van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deel A: Algemeen en een ander deel van deze algemene voorwaarden, dan prevaleert het bepaalde in het andere deel.

2 Aanbiedingen
2.1 Aanbiedingen en offertes van Kamps de Wild zijn vrijblijvend. De inhoud van documentatie zoals voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst door Kamps de Wild aan Afnemer verzonden, maakt geen deel uit van de overeenkomst.

2.2 Afnemer staat in voor de juistheid van door haar aan Kamps de Wild verschafte informatie.

3 Duur
3.1 Wanneer een overeenkomst niet door volbrenging eindigt, wordt een overeenkomst aangegaan voor de daarin bepaalde duur en bij gebreke daarvan voor de duur van 1 jaar.

3.2 Wanneer een overeenkomst niet door volbrenging eindigt en voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt de overeenkomst na afloop van de initiële duur telkens stilzwijgend verlengd voor een duur van
1 maand.

4 Kwaliteit
4.1 Kamps de Wild staat er voor in dat door haar aan Afnemer geleverde zaken voldoen aan de in de overeenkomst opgenomen specificaties, mits zaken door Afnemer op een normale en voor de zaken
gebruikelijke wijze worden gebruikt conform de voorschriften van Kamps de Wild en het doel
waarvoor zaken zijn vervaardigd.

4.2 Zaken worden geleverd met handleidingen, instructieboeken en soortgelijke documentatie. Voorgaande documenten maken onderdeel uit van de overeenkomst. Indien bij gebruik blijkt dat deze documenten ontbreken, is de Afnemer gehouden deze op te vragen bij Kamps de Wild.

4.3 Afnemer is gehouden om de in artikel 4.2 bedoelde stukken voor het gebruik van de zaken zorgvuldig te bestuderen, personeel dat met de zaken werkt te verplichten om hetzelfde te doen en de zaken overeenkomstig deze stukken te (laten) gebruiken. Kamps de Wild is niet aansprakelijk voor schade wanneer Afnemer tekortschiet om aan zijn verplichtingen in dit artikel te voldoen.

4.4 Als Afnemer tot ingebruikname van geleverde
zaken overgaat, worden zaken geacht te beantwoorden aan de overeenkomst.

4.5 Geleverde zaken dienen te worden gebruikt overeenkomstig in handleidingen en documentatie opgenomen aanwijzingen en instructies. Afnemer dient redelijke zorg voor zaken in acht te nemen. Afnemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van onzorgvuldig en onoordeelkundig gebruik van
zaken.

4.6 Afnemer dient gebreken uiterlijk 15 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te melden. Doet Afnemer dit niet dan is Kamps de Wild niet gehouden om tot herstel of vervanging over te gaan.

4.7 Om een juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken zal Afnemer Kamps de Wild al dan niet op verzoek, tijdig van informatie voorzien. Afnemer is ermee bekend dat Kamps de Wild haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst uitvoert op basis van de door Afnemer aan Kamps de Wild verstrekte inlichtingen en informatie en Afnemer staat in voor de juistheid daarvan.

5 Koop en verkoop
5.1 Kamps de Wild verkoopt en Afnemer koopt de zaken naar aard en aantal zoals in de overeenkomst is bepaald.

5.2 Afnemer draagt het risico van de selectie van gekochte zaken.

5.3 Kamps de Wild staat er voor in dat de zaken geschikt zijn voor normaal gebruik en voldoen aan de specificaties zoals opgenomen in de overeenkomst.

5.4 Afnemer is, behoudens ingeval van surseance of faillissement van Afnemer, gerechtigd om door Kamps de Wild verkochte zaken door te verkopen in het kader van haar reguliere bedrijfsvoering. Afnemer kan en mag geen beperkte rechten vestigen op door Kamps de Wild geleverde zaken tenzij zaken van Kamps de Wild zijn gekocht en de koopprijs is voldaan.

6 Verpakking
6.1 Kamps de Wild zal zaken verpakken volgens de bij Kamps de Wild geldende gebruikelijke maatstaven. Wanneer Afnemer een bepaalde wijze van verpakking verlangt dan zijn de daaraan verbonden kosten voor Afnemer.

7 Garantie
7.1 Kamps de Wild verstrekt (fabrieks)garanties voor zover dit uit de overeenkomst blijkt. Uit hoofde van door Kamps de Wild verstrekte garanties heeft Afnemer uitsluitend recht op kosteloos herstel of vervanging van zaken uit te voeren door Kamps de Wild of een door Kamps de Wild erkende dealer,
binnen de vastgestelde garantievoorwaarden en het aantal hiervoor beschikbare, te besteden uren.

7.2 In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. Kamps de Wild zal zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

7.3 Onverminderd de gehoudenheid van Kamps de Wild tot nakoming van haar garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens voorgaande lid elke vordering van de Afnemer ter zake van een tekortkoming in de prestatie van Kamps de Wild uitsluiten.

7.4 Garantieverplichtingen vervallen indien gebreken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, reparatie of onderhoud van zaken door Afnemer. Kosten van vervanging of herstel buiten het kader van de garantie worden in rekening gebracht conform de gebruikelijke tarieven van Kamps de Wild.

7.5 Wanneer Afnemer een beroep wenst te doen op garantie dient Afnemer gebreken uiterlijk 15 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te melden.

7.6 Wanneer Afnemer aanspraak wenst te maken op garantie dient ze de onderdelen of zaken die onderwerp zijn van de garantieaanspraak te retourneren aan Kamps de Wild.

8 Levering en eigendom
8.1 Kamps de Wild levert ex works (Incoterms 2010). De door Kamps de Wild kenbaar gemaakte (leverings-)termijnen zijn indicatief.

8.2 Door Kamps de Wild geleverde zaken blijven het eigendom van Kamps de Wild totdat Afnemer aan al haar betalingsverplichtingen jegens Kamps de Wild heeft voldaan.

8.3 Indien Afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst niet nakomt, of indien Kamps de Wild vreest dat Afnemer in de nakoming van verplichtingen tekort zal schieten, is Kamps de Wild gerechtigd om geleverde zaken bij Afnemer af te (laten) halen. Afnemer is verplicht hier volledige onvoorwaardelijke medewerking aan verlenen.

8.4 Kamps de Wild is gerechtigd om de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

9 Inbedrijfsstelling
9.1 Tenzij anders overeengekomen zijn (de kosten van) montage, installatie, inbedrijfstelling of de daarvoor benodigde materialen niet inbegrepen bij de overeenkomst. De kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen en dergelijke zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij anders is bepaald.

9.2 Kamps de Wild is niet verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen.

9.3 Wanneer in de overeenkomst is opgenomen dat montage, installatie en/of inbedrijfstelling (mede) door Kamps de Wild zal worden uitgevoerd zal Afnemer voor eigen rekening en risico steeds alle door Kamps de Wild verzochte medewerking en materialen verschaffen.

9.4 Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat Kamps de Wild toegang heeft tot de zaken en dat toegangswegen geschikt zijn voor eventueel benodigd transport.

9.5 Afnemer dient te beschikken over een geschikte en veilige werkplek die tenminste voldoet aan de meest recente VCA vereisten en dient deze aan Kamps de Wild ter beschikking te stellen. De werkplek dient voorzien te zijn van verlichting, ventilatiemogelijkheden, normale werktemperatuur, voldoende werkruimte rondom de zaak, beperking van risico’s (ander verkeer, geluidsniveau, gevaarlijke stoffen). Daarnaast dienen voor medewerkers voorzieningen terzake hygiëne, toilet, vluchtwegen en EHBO beschikbaar te zijn.

10 Prijs en betaling
10.1 Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief van overheidswege opgelegde heffingen, assemblagekosten, transportkosten en verzekeringskosten.

10.2 Naar keuze van Kamps de Wild zal afnemer digitaal dan wel schriftelijk gefactureerd worden.

10.3 Kamps de Wild is gerechtigd haar prijzen aan te passen wanneer de kosten voor de uitvoering van de overeenkomst stijgen als gevolg van omstandigheden die buiten haar controlesfeer liggen zoals ingeval van aanpassing van premies voor sociale lasten en andere verzekeringen, loodtoeslag belastingen etc. Indien een prijsaanpassing leidt tot een verhoging van meer dan 10% van de prijs exclusief BTW, is Afnemer gerechtigd om de Overeenkomst binnen 14 dagen na kennisgeving van de prijsaanpassing door Kamps de Wild schriftelijk te beëindigen.

10.4 Betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Afnemer dient facturen van Kamps de Wild binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn volledig en zonder verrekening of opschorting te voldoen. Wanneer geen betalingstermijn wordt vermeld, geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

10.5 Zodra Afnemer in verzuim is, is hij over het openstaande bedrag contractuele rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De contractuele rente bedraagt 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand als gehele maand wordt gerekend. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom. Betalingen gaan eerst in mindering op verschuldigde rente en kosten en vervolgens in mindering op de hoofdsom.

11 Intellectueel eigendom
11.1 De overeenkomst(en) strekken niet tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Kamps de Wild behoudt zich, eventueel ten behoeve van diens toeleveranciers, alle rechten met betrekking tot de door haar aan Afnemer verstrekte zaken en overige materialen voor.

11.2 Afnemer verkrijgt met betrekking tot door Kamps de Wild aan haar verstrekte materialen zoals adviezen, rapporten, tekeningen, ontwerpen, schetsen, software etc., het onoverdraagbare, niet-sublicentieerbare recht om de materialen gedurende de duur van de overeenkomst voor eigen intern gebruik te gebruiken.

11.3 Afnemer garandeert dat de door haar aan Kamps de Wild verstrekte zaken en overige materialen geen inbreuk maken op rechten van derden. Afnemer vrijwaart Kamps de Wild, en zal Kamps de Wild volledig schadeloos houden, voor aanspraken van derden verband houdend met de stelling dat door Afnemer aan Kamps de Wild verstrekte zaken en/of overige materialen inbreuk maken op een recht van die derde.

12 Vertrouwelijke informatie
12.1 Partijen zijn verplicht om informatie van de andere partij die onder een verplichting van geheimhouding is verstrekt, of waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs moet worden aangenomen, vertrouwelijk te behandelen. In dit kader dient de ontvangende partij dezelfde maatregelen te nemen als de maatregelen genomen voor de bescherming van haar eigen vertrouwelijke maatregelen en ten minste redelijke maatregelen.

12.2 De aanbiedingen en prijzen van Kamps de Wild zijn van vertrouwelijke aard.

13 Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van Kamps de Wild, uit welke hoofde dan ook ontstaan, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, dan wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van door Kamps de Wild bedongen vergoedingen (exclusief BTW) voor 1 jaar. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Kamps de Wild meer bedragen dan € 1.250.000,-.

13.2 De aansprakelijkheid van Kamps de Wild voor schade door dood of lichamelijk letsel bedraagt in totaal nooit meer dan € 2.500.000,-.

13.3 Kamps de Wild is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals winstderving, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, stilstand en overige gevolgschade.

13.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid vervallen ingeval van opzet of grove schuld.

13.5 Afnemer vrijwaart Kamps de Wild voor aanspraken van derden uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

14 Verzekering
14.1 Afnemer verplicht zich om zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, brand-, ontploffings- en waterschade en de polis en bewijs van premiebetaling op eerste verzoek aan Kamps de Wild ter inzage te geven.

14.2 Afnemer cedeert hierbij, reeds nu voor alsdan, vorderingen die hij heeft uit hoofde van zijn verzekeringsovereenkomst en garandeert, onverlet het recht van Kamps de Wild om een dergelijke mededeling te doen, hier onverwijld mededeling van te doen aan zijn verzekeraar.

15 Overmacht
15.1 Partijen zijn niet gehouden om verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) na te komen ingeval van overmacht.

15.2 Indien een overmachtssituatie langer dan 60 dagen duurt, of voorzienbaar is dat deze langer dan 60 dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd om deze overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. Wat op grond van de overeenkomst is gepresteerd wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

16 Beëindiging
16.1 Partijen zijn gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijk ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving te beëindigen indien:

 • de andere partij surseance van betaling aanvraagt;
 • de andere partij haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
 • Afnemer, ondanks verzoek daartoe van Kamps de Wild, geen of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de met Kamps de Wild gesloten overeenkomsten;
 • op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd.

16.2 Kamps de Wild is gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijk ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving te beëindigen indien de Afnemer ondanks daartoe in gebreke te zijn gesteld, weigert om verschuldigde betaling(en) te voldoen.

16.3 Kamps de Wild is gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijk ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving te beëindigen indien de zeggenschap over Afnemer wijzigt.

16.4 Een ontbinding van een overeenkomst laat dat wat partijen over en weer hebben gepresteerd onverlet tenzij een partij ten aanzien van deze prestaties in verzuim verkeerd.

16.5 Afnemer is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

16.6 Bij beëindiging van een overeenkomst uit hoofde van het bepaalde in dit artikel 16 en ingeval van ontbinding van deze overeenkomst door Kamps de Wild worden de resterende vorderingen op Afnemer direct volledig opeisbaar.

17 Overdracht
17.1 Afnemer kan de overeenkomst, of de daaruit voortvloeiende rechten niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kamps de Wild.

17.2 Afnemer verleent Kamps de Wild hierbij bij voorbaat toestemming om de overeenkomst, en de daaruit voortvloeiende rechten, aan derden over dragen.

18 Escalatieregeling
18.1 Wanneer een partij meent dat er sprake is van een geschil zal deze dit schriftelijk aan de andere partij melden.

18.2 Binnen 14 dagen na ontvangst van de in artikel 18.1 bedoeld melding zullen de contactpersonen in overleg treden om te proberen het geschil op te lossen.

18.3 Indien het in artikel 18.2 bedoelde overleg niet tot een oplossing leidt, zullen directies van Kamps de Wild en Afnemer binnen 14 dagen na het overleg bijeenkomen om te proberen het geschil op te lossen.

18.4 Het bepaalde in dit artikel 18 laat de rechten van partijen onverlet en staat partijen dus niet in de weg om conservatoire rechtsmaatregelen te treffen of om een voorziening in kort geding te vragen.

19 Overig
19.1 De toepasselijkheid van voorwaarden gehanteerd door Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

19.2 Wanneer een bepaling in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

20 Toepasselijk recht en geschillen
20.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Kamps de Wild en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

20.2 Geschillen tussen Kamps de Wild en Afnemer worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.

DEEL B: HUUR

1 Toepasselijkheid Deel B: Huur
1.1 De in dit Deel B: Huur opgenomen bepalingen zijn, in combinatie met Deel A: Algemeen, van toepassing indien Kamps de Wild zaken verhuurt aan Afnemer.

2 Huur
2.1 Een zaak wordt gehuurd voor de duur en tegen de prijs zoals bepaald in de overeenkomst. Bij uitgifte wordt een uitgifteformulier ingevuld. Bij inname van de gehuurde zaak wordt een innameformulier ingevuld. Kamps de Wild is gerechtigd een fotokopie te maken van het identiteitsbewijs van de vertegenwoordigingsbevoegde van Afnemer.

2.2 Wanneer Kamps de Wild een zaak verhuurt aan Afnemer blijft de betreffende zaak het eigendom van Kamps de Wild. Afnemer verkrijgt gedurende de duur van de overeenkomst het onoverdraagbare recht om de gehuurde zaak op de locatie(s) vermeld in de overeenkomst te gebruiken in het kader van de uitvoering van diens normale bedrijfsvoering.

2.3 Het is niet mogelijk, en Afnemer is niet bevoegd, om gehuurde zaken aan derden te verpanden of anderszins te bezwaren of vervreemden. Evenwel mogen gehuurde zaken met voorafgaande schriftelijke toestemming van Kamps de Wild worden doorverhuurd. Een en ander lijdt niet tot overdracht van enige verplichting van Afnemer jegens Kamps de Wild. Gebruik van gehuurde zaken buiten Nederland is niet toegestaan.

2.4 Afnemer is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en andere documenten.

3 Gebruik van gehuurde
3.1 Bij het in ontvangst nemen van zaken dient Afnemer te controleren of de zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Indien Afnemer gebreken constateert dient Afnemer Kamps de Wild hier direct over te informeren.

3.2 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook aan het gehuurde toegebracht of ontstaan tijdens de huurperiode. Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan de gehuurde zaak, zet Afnemer het gebruik ervan niet voort dan na overleg met Kamps de Wild. Laat de huurder (tijdig) overleg met Kamps de Wild na, dan komt of blijft de schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van Afnemer.

3.3 Afnemer zal als een goed huisvader voor de gehuurde zaak zorg dragen. Afnemer is verplicht gehuurde zaken buiten de tijden van gebruik op een droge en voor derden afgesloten plaats te bewaren. Sleutels dienen uit het contact te worden verwijderd.

3.4 Gehuurde zaken mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de bestemming daarvan, door daartoe bevoegde en ervaren bestuurders en conform de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder mede wordt verstaan een toepasselijke rijbewijs.

3.5 Na afloop van de huurperiode dienen gehuurde zaken schoon en in de staat waarin ze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld (behoudens normale gebruiksslijtage) aan Kamps de Wild te worden geretourneerd.

3.6 Afnemer is verplicht ieder die enig recht ten aanzien van de gehuurde zaak wil uitoefenen mede te delen, dat de gehuurde zaak eigendom van Kamps de Wild is en van dergelijke aanspraak onmiddellijk kennis te geven aan Kamps de Wild onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden.

4 Onderhoud
4.1 Afnemer dient de gehuurde zaak doorlopend te inspecteren op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, een en ander conform de specificaties van de fabrikant. De kosten van onderhoud en reparatie, voor zover deze het gevolg zijn van normale slijtage bij een behoorlijk gebruik overeenkomstig de bestemming, zijn voor rekening van de Kamps de Wild.

4.2 Afnemer dient het dagelijkse onderhoud uit te voeren overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, dat betekent onder meer het gebruik van originele onderdelen en smeermiddelen.

4.3 Afnemer dient periodiek onderhoud en reparaties tijdig te laten verrichten door een officiële dealer. De officiële dealer of Kamps de Wild kan ter voorkoming van schades aangeven dat de gehuurde zaken stilgezet moet worden. In voorkomend geval moet Afnemer de gehuurde zaken onmiddellijk stilzetten.

4.4 Afnemer voorziet gehuurde zaak voor eigen rekening van brandstof, is verantwoordelijk voor batterijen/accu’s en controleert tenminste:

 • de algemene en veilige werking van de zaak en de eventueel aan de zaak gekoppelde of bijbehorende apparatuur;
 • de conditie van de waarschuwings- en signaleringssystemen, leidingen, slangen, koelsystemen, luchten, vloeistofsystemen e.d.;
 • de niveaus van smeerolie, hydraulische olie, koel-, antivries- en remvloeistof, alle overige smeermiddelen en vloeistoffen; Indien nodig vult Afnemer deze bij;
 • de bandenspanning en de conditie van de banden. Voor zover nodig brengt Afnemer de banden op de voorgeschreven spanning;
 • de werking van de bedrijfsurenteller;
 • wekelijks het waterniveau van de tractiebatterij. Afnemer zal deze indien nodig voor eigen rekening bijvullen met gedestilleerd water.

5 Huurvergoeding
5.1 Huurvergoedingen worden steeds maandelijks vooraf in rekening gebracht. Huurvergoedingen kunnen eenmaal per jaar worden geïndexeerd.

5.2 Wanneer de vergoeding is gebaseerd op een aantal draaiuren van een zaak, dient Afnemer op eerste verzoek van Kamps de Wild een waarheidsgetrouwe opgave van het aantal draaiuren zoals weergegeven op de bedrijfsurenteller te doen.

5.3 Wanneer de vergoeding is gebaseerd op een aantal draaiuren van een zaak, worden eventuele meer-uren tegen de in de overeenkomst vermelde meerprijs, en bij gebreke daarvan tegen de alsdan door Kamps de Wild gehanteerde meerprijs, in rekening gebracht.

6 Verzekering
6.1 Kamps de Wild neemt, tenzij anders overeengekomen gehuurde zaken op in haar algemene WA(M) en cascoverzekering en belast de daaraan verbonden kosten afzonderlijk naar rato door aan Afnemer. De alsdan toepasselijke verzekeringsvoorwaarden en het alsdan toepasselijke eigen risico binden Afnemer. Voor Afnemer geldt een eigen risico van € 1.000,00 per schadegeval.

6.2 Afnemer dient schades onverwijld en uiterlijk binnen 48 uur na ontstaan, te melden aan Kamps de Wild door indiening van een volledig ingevuld schadeformulier. Bij uitblijven van tijdige en/of volledige schademelding, is Kamps de Wild, onverminderd diens overige rechten, gerechtigd haar schade op Afnemer te verhalen.

6.3 Indien vergoedingen voor verzekering (of de huurvergoeding indien de verzekeringsvergoeding daarbij is inbegrepen) niet tijdig worden voldaan, wordt dekking opgeschort tot de dag waarop de achterstand volledig is voldaan.

7 Derdenbeding
7.1 Afnemer verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van de gehuurde zaak bij een derde kan (komen te) berusten of dat de gehuurde zaak kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Kamps de Wild te vorderen heeft of mocht hebben.

7.2 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Afnemer de gehuurde zaak op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Afnemer zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van de gehuurde zaak zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Kamps de Wild jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

7.3 Indien artikel 7.2 zich voordoet en de derde het gebruik van de gehuurde zaak door Afnemer zou willen continueren, is Afnemer verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

7.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

7.5 Het in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door Afnemer, noch door Kamps de Wild worden herroepen.

8 Audit
8.1 Kamps de Wild is gerechtigd om te controleren of door Kamps de Wild verhuurde en ter beschikking gestelde zaken door Afnemer worden gebruikt conform de overeenkomst en om draaiuren op te nemen.

8.2 Afnemer zal Kamps de Wild haar volledige en onvoorwaardelijk medewerking verlenen om Kamps de Wild in staat te stellen uitvoering te geven aan een controle zoals bedoeld in artikel 8.1.